На основу чл 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Одлуком о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. и ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације бр 87-14/20-02 од 17.03.2020. Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

ЗАКЉУЧАК
О ОГРАНИЧЕНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И УСЛУЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОБУСТАВЉАЊУ РАДА СТОЧНИХ ПИЈАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Правна лица и предузетници из области трговинске делатности, занатства и услужних делатности, самостално утврђују радно време својих објеката у прописаном интервалу од 06:00 до 18:00 часова за време трајања ванредног стања, а објекти из области угоститељства у прописаном интервалу од 08:00 до 18:00 часова за време трајања ванредног стања.

Привредни субјекти односно предузетници из става 1 овог закључка дужни су да измењени распоред, почетак и завршетак радног времена истакну на главном улазу или на другом видном месту објекта.

Обуставља се рад сточних пијаца на територији општине Петровац  на Млави за време трајања ванредног стања.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Закључак (PDF)